Witamy!

  Wyrażamy nadzieję, że nasze sprawdzone rozwiązania oraz profesjonalna obsługa poprawi funkcjonowanie Państwa firmy, wprowadzając ją bezproblemowo w świat nowoczesnych rozwiązań informatycznych.
  Naszym celem jest dostarczyć produkt jak najlepiej dostosowany do konkretnego zastosowania, dlatego też każde wdrożenie jest traktowane indywidualnie. Naszym mottem jest, by to system był dopasowany do klienta, a nigdy odwrotnie!

PatARCH jest rozbudowanym systemem kontrolującym i usprawniającym działanie całego laboratorium patomorfologicznego. System pracuje jako aplikacja webowa poprzez przeglądarkę Mozilla Firefox oferując przyjazny dla użytkownika interfejs i możliwość pracy z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu. Dzięki swojej elastyczności system PatARCH jest w stanie wspomóc pracę zarówno małych jak i dużych laboratoriów.

 

Specyfikacja funkcjonalna systemu PatARCH:

 

Architektura systemu

 • Aplikacja webowa, wspierana jest przeglądarka Mozilla Firefox.
 • Serwer pod kontrolą systemu Linux Ubuntu.
 • Baza danych MySQL.
 • Możliwość replikacji bazy na drugi serwer.
 • Możliwość rozdzielenia backendu bazodanowego i frontendu aplikacyjnego na osobne serwery / serwery wirtualne.
 • Autorski dodatek do Firefoxa w celu kontroli procesu drukowania oraz podpisu elektronicznego - CamanCustomPrint (spersonalizowane wymiary strony, nagłówków, stopek, podgląd wydruku, wydruk nienadzorowany i hurtowy, podpis elektroniczny).
 • Dodatek do przeglądarki Mozilla Firefox posiada funkcje zdalnej pomocy technicznej dla użytkowników (w oparciu o program TeamViewer QuickSupport).
 • Interfejs użytkownika z funkcjonalnościami AJAX i „przeciągnij i upuść".
 • Skróty klawiszowe do najczęściej wykorzystywanych funkcji umożliwiające ograniczenie korzystania z myszki i zwiększenie wydajności pracy.
 • Możliwość jednoczesnej pracy wielu użytkowników poprzez sieć.

Generowane dokumenty

 • Wszystkie drukowalne dokumenty są tworzone na podstawie parsowanych szablonów HTML – możliwość parametryzacji treści dokumentów w zależności od kontekstu i np. zakresu usług w pakiecie badań.
 • Możliwość edycji wszystkich szablonów dokumentów wg wymagań Licencjobiorcy.
 • Obsługa drukarek i czytników kodów kreskowych w celu jednoznacznego znakowania materiału diagnostycznego, bloczków parafinowych i szkiełek mikroskopowych.
 • Hurtowe generowanie kodów kreskowych do późniejszego wykorzystania (np. znakowanie materiałów, bloczków, preparatów itp.)
 • Generowanie plików PDF z wynikami badań.
 • Podpisywanie plików PDF kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w tym podpisywanie hurtowe oraz podpisywanie znacznikiem czasu RFC 3161.

Struktura laboratorium

 • Możliwość wprowadzenia struktury organizacyjnej laboratorium i przypisania personelu do poszczególnych jednostek organizacyjnych.
 • Każda jednostka organizacyjna może mieć własne szablony znakowania i numeracji obiektów (skierowania, materiały, bloczki, preparaty).

Obsługa badań

 • Obsługa różnych typów badań: histopatologia, cytologia, autopsje, biologia molekularna, genetyka, cytometria przepływowa i innych.
 • Rejestracja, edycja, zatwierdzanie pakietów badań.
 • Dodawanie, edycja, usuwanie materiału diagnostycznego.
 • Dodawanie, edycja, usuwanie lokalizacji w ramach mat. diagnostycznego.
 • Dodawanie, edycja, usuwanie badań.
 • Dodawanie, edycja, usuwanie preparatów.
 • Dodawanie, edycja, usuwanie rozpoznań do badań w pakiecie.
 • Możliwość dwuetapowego zatwierdzania wyniku: „szkic wyniku", „zatwierdzony".
 • Wydruk zatwierdzonego pakietu badań lub w statusie „szkic wyniku". Możliwość podglądu wydruku przed wydrukowaniem (funkcjonalność dodatku do przeglądarki).
 • Podgląd historii operacji w kontekście pakietu badań, materiału diagnostycznego, lokalizacji, badań i preparatów. Przechowywanie historycznej wersji wszystkich wyników pakietu badań.
 • Możliwość w pełni automatycznego numerowania pakietów badań, materiału diagnostycznego, badań, preparatów lub wprowadzenia ręcznej numeracji z rozbudowanymi zasadami walidacji danych. Elastyczne szablony numerowania poszczególnych obiektów.
 • Możliwość wyszukiwania badań wg kryteriów: kod kreskowy, ID pakietu badań, nazwisko i imię pacjenta (włącznie z fragmentami), płeć, pesel, wiek, data rejestracji, nr SIMP, lekarz kierujący, zlecający, oddział, nr badania, typ badania, nr preparatu, typ preparatu, typ grupy preparatów, diagnozujący, diagnozujący 2, konsultujący, lek. wykrawający, osoba rejestrująca, rozpoznanie (fragm.), nowotwór złośliwy (flaga), data zatwierdzenia pakietu badań, miejsce pobrania (fragm.), topografia, lokalizacja preparatu, status zatwierdzenia pakietu badań, status wydrukowania pakietu badań, status kontrasygnaty 2. diagnozującego, status konsultacji, rozpoznanie cytologiczne wg Bethesda (w tym kombinacja wielu warunków i/lub/nie_posiada).
 • Możliwość hurtowego wydruku badań spełniających kryteria wyszukiwania.
 • Możliwość wydruku listy badań spełniających kryteria wyszukiwania.
 • Możliwość wydruku statystyk badań spełniających kryteria wyszukiwania.
 • Możliwość eksportu danych z odfiltrowanych badań w wyszukiwarce do pliku CSV w celu dalszej analizy lub obróbki statystycznej.
 • Możliwość podpinania załączników (np. dokument Microsoft Word, zdjęcie, nagranie głosowe) pod dowolny materiał, badanie i preparat.
 • Szablony typowych tekstów (rozpoznanie kliniczne, obraz makroskopowy, rozpoznanie patomorfologiczne) z możliwością szybkiej edycji przez użytkownika:
  1) szablony globalne (widoczne per jednostka organizacyjna)
  2) szablony prywatne (widoczne tylko przez osobę tworzącą)
 • Szablony rozpoznań wg określonych protokołów pozwalające np. na tworzenie raportów synoptycznych. Możliwość tworzenia dodatkowych pól raportu (serializowane w bazie danych), które następnie przekładają się na zdefiniowane teksty na wydruku rozpoznania. Możliwość implementacji w formularzach różnych klasyfikacji dotyczących rozpoznania zgodnie z licencjami posiadanymi przez laboratorium (np. SNOMED, ICD-O3 itp.)
 • Wsparcie dla kontrasygnaty drugiego diagnozującego w przypadku wyniku nowotworu złośliwego.
 • Obsługa archiwum i lokalizacji obiektów (skierowanie papierowe, materiał, bloczek parafinowy, szkiełko). Hurtowa zmiana lokalizacji obiektu po zeskanowaniu czytnikiem kodów kreskowych.
 • Wsparcie dla rozpoznań cytologii ginekologicznej wg systemu Bethesda 2001 (zarówno w wersji NFZ jak i równolegle standardowej). Możliwość równoległego korzystania z różnych standardów klasyfikacji.
 • Walidacja numeru PESEL, automatyczne określanie płci i daty urodzenia wg PESEL.
 • Zakładka „Status" pokazująca kluczowe informacje na temat etapu diagnostyki danego pakietu badań i bieżącej lokalizacji skierowania, materiałów, bloczków i preparatów.
 • Algorytm samouczący się podpowiadania lekarza kierującego i jego NPWZ.
 • Możliwość zdefiniowania procedur medycznych niewymagających wpisania rozpoznania, które mogą służyć np. celom rozliczeniowym jako „nośnik informacji finansowej".
 • Obsługa wycinków HP wymagających odwapniania lub dotrwalania.
 • Obsługa paneli barwień dodatkowych.
 • Możliwość zdefiniowania callbacków (procedur wykonywanych przy odpowiedniej akcji, np. dodaj badanie, edytuj badanie), które mogą realizować automatyzację działań, np. podpinanie procedur rozliczeniowych, dodawanie rutynowych preparatów itp.
 • Funkcja cesji przypadku do innego diagnozującego.

Dedykowane ekrany stanowiskowe (do współpracy z czytnikami kodów kreskowych)

 • Kompletacja i wysyłka kontenerów z przesyłkami materiału diagnostycznego.
 • Punkt Przyjęć – weryfikacja kompletności przesyłek.
 • Zatapianie kasetek HP.
 • Drukowanie szkiełek do bloczków HP.
 • Krojenie (stanowisko mikrotomu).
 • Kompletacja preparatów po barwieniu (2 sposoby, możliwość hurtowego przekazywania przypadków diagnozującemu).
 • Lista robocza dla diagnozujących.
 • Wydawanie wyników
 • Obsługa archiwum.

Zlecenia

 • Zlecenia wewnętrzne między jednostkami organizacyjnymi w oparciu o różne szablony formularzy zleceń.
 • Powiadamianie zlecającego o powracającym wyniku zlecenia.
 • Zlecenia barwień dodatkowych (np. immunohistochemia, histochemia itp.) wraz z kontrolą poprawności zlecenia (np. rodzaj preparatu wykonywany przez daną pracownię, której wystawia się zlecenie). Zlecenie może opcjonalnie obejmować etap wyszukiwania bloczka w archiwum.
 • Zlecenia dokrawania (II rzutu).
 • Zlecenia wypożyczenia materiału z archiwum (wewnętrzne i zewnętrzne).

Raporty

 • Wydruki ksiąg pracowni (osobno dla pracowni diagnostycznych i dla pracowni realizujących barwienia dodatkowe).
 • Raport badań usuniętych.
 • Raport listy diagnozujących, którzy wystąpili w okresie rozliczeniowym.
 • Raport ilości badań dla diagnozujących.
 • Raport ilości badań i listy pacjentów dla diagnozujących.
 • Raport dla diagnozującego – lista zlecających, którym diagnozował.
 • Raport czasu wykonania badań z podziałem na diagnozujących.
 • Raport listy lek. wykrawających, którzy wystąpili w okresie rozliczeniowym.
 • Raport ilości badań dla lek. wykrawających.
 • Raport ilości badań i listy pacjentów dla lek. wykrawających.
 • Raport listy techników wykrawających, którzy wystąpili w okresie rozliczeniowym.
 • Raport ilości badań dla techników wykrawających.
 • Raport ilości badań i listy pacjentów dla techników wykrawających.
 • Raport ilości wykonanych badań w całej pracowni z podziałem na stawki rozliczeniowe ze zlecającymi.
 • Raport statystyk wpisanych rozpoznań.
 • Raport statystyk wpisanych opisów makroskopowych.
 • Raport listy zlecających, którzy wystąpili w okresie rozliczeniowym.
 • Raport ilości badań dla zlecającego (z możliwością ograniczenia kryteriów do oddziału).
 • Raport ilości badań i listy pacjentów dla zlecającego (z możliwością ograniczenia kryteriów do oddziału).
 • Raport ilości badań dla zlecającego – jedna lista z podziałem na oddziały.
 • Raport ilości badań z podziałem na topografię (np. do statystyk do rozliczeń z NFZ).
 • Raport zatwierdzonych badań wg osoby rejestrującej.
 • Raport finansowy wykonanych wszystkich procedur medycznych w zadanym okresie z eksportem do pliku CSV.

Finanse

 • Cenniki rozliczeniowe dla: zlecających, diagnozujących, konsultujących, lekarzy wykrawających i techników wykrawających. Cenniki tworzone są wg zdefiniowanych przez użytkownika reguł, a rozliczenie następuje wg najlepiej dopasowanej reguły.
 • Podgląd rozliczeń i rentowności w kontekście pakietu badań.
 • Generowanie rozliczeń zlecających: rachunków / faktur VAT / faktur VAT korekta.
 • Rejestr sprzedaży.
 • Możliwość eksportu rejestru sprzedaży do systemu księgowego ERP XEMI.
 • Zamykanie miesięcy rozliczeniowych.
 • Zakładka „Moje Finanse" dla personelu laboratorium pozwalająca na śledzenie stanu rozliczeń z pracodawcą oraz automatyczne generowanie dokumentów księgowych (np. faktur VAT lub rachunków do umów cywilnoprawnych). Administrator może wystawiać rachunki/faktury za personel laboratorium.

Telepraca

 • Program może być dostępny przez przeglądarkę internetową z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu. Diagnozujący mogą łączyć się zdalnie, np. z domu, a podwykonawcy mogą pracować na jednej bazie danych z kilku oddziałów. Możliwość rejestracji pakietu badań już po stronie zleceniodawcy na wyniesionym stanowisku komputerowym.
 • Wymagany jest dostęp do sieci Internet.

Prezentacja wyników badań dla podmiotów zewnętrznych

 • Możliwość udostępnienia wyników w trybie tylko do odczytu dla użytkowników zdalnych (w tym poprzez bezpieczne tunele OpenVPN).
 • Możliwość ograniczenia per użytkownik dostępu do wyników tylko konkretnych zleceniodawców i/lub ich oddziałów.
 • Możliwość hurtowego generowania zleceń papierowych, wstępnie zarejestrowanych w systemie.
 • Możliwość udostępnienia podpisanych cyfrowo wyników w postaci plików PDF.
 • Możliwość hurtowego pobierania wyników w plikach PDF w postaci archiwum ZIP.

Współpraca z systemem SIMP NFZ

 • Pełna zgodność z rozpoznaniami wg klasyfikacji Bethesda (wg NFZ).
 • Eksport wyników badań cytologii ginekologicznych na serwer SIMP NFZ. Możliwość zautomatyzowania eksportu wg określonego harmonogramu.
 • Automatyczne oznaczanie badań jako wydrukowanych w SIMP.
 • Import danych pacjenta przy rejestracji pakietu badań w oparciu o nr SIMP.
 • Automatyczna zmiana hasła w SIMP bez ingerencji użytkownika i administratora z rotacją haseł wg listy zdefiniowanej przez administratora.
 • Wymagany jest dostęp do sieci Internet i założenie konta w SIMP.

Współpraca z systemem eWUŚ NFZ

 • Możliwość sprawdzania uprawnień pacjenta do świadczeń medycznych.
 • Możliwość wymuszenia sprawdzenia pacjenta w eWUŚ w dniu zatwierdzenia wyniku pakietu badań (flaga w parametryzacji typu badania).
 • Możliwość ręcznego sprawdzenia pacjenta w eWUŚ w dowolnej chwili.
 • Przechowywanie w bazie danych archiwalnych sprawdzeń pacjenta w kontekście pakietu badań.
 • Automatyczna zmiana hasła w eWUŚ bez ingerencji użytkownika i administratora z rotacją haseł wg listy zdefiniowanej przez administratora.
 • Wymagany jest dostęp do sieci Internet i założenie konta w eWUŚ.

Współpraca z innymi systemami

 • Eksport zestawień statystycznych z wykonanych badań do systemu INFOMEDICA firmy Asseco.
 • Możliwość eksportu rejestru sprzedaży do systemu księgowego ERP XEMI.
 • Interfejs HL7 do obsługi zleceń:
  - zlecenia przychodzące (ORM^O01)
  - wysyłka wyników do zleceń (ORU^R01)
  - wysyłka danych rozliczeniowych (DFT^P03)
  - możliwość wysyłania wyników do zleceń powstałych na zlecenie „papierowe"
  - możliwośc wysyłania wyników w pliku PDF
  - współpraca z automatami do barwienia preparatów
 • Już opracowane integracje z produktami firm trzecich:
  - CliniNET HIS (CompuGroup Medical)
  - Medicus (Atende Medica)
  - ULISA (Dako – aparatura laboratoryjna do barwień)
  - Roche Vantage (aparatura laboratoryjna do barwień)
 • Integracje w przygotowaniu:
  - KS-SOMED / KS-MEDIS (Kamsoft)
  - AMMS (Asseco)
  - Optimed (Comarch Healthcare)
 • Możliwość tunelowania komunikacji HL7 over TCP/IP przy użyciu OpenVPN lub IPSEC. Zasady działania i funkcjonalność interfejsu HL7 każdorazowo do uzgodnienia podczas wdrożenia – może wymagać dodatkowych opłat.
 • Dostęp do repozytorium wyników PDF dla systemów zewnętrznych poprzez zunifikowane URL z autoryzacją HTTP.

Zarządzanie użytkownikami

 • Możliwość zdefiniowania nieograniczonej liczby użytkowników.
 • Przypisywanie uprawnień użytkownikom do poszczególnych części i funkcji programu (z dokładnością do pojedynczego polecenia w systemie).
 • Przypisywanie użytkownika do jednostek organizacyjnych. W przypadku możliwości pracy w kilku jednostkach (np. cykliczna rotacja personelu wynikająca z organizacji pracy) użytkownik może wybrać bieżące miejsce pracy po zalogowaniu się.
 • Możliwość włączenia wygasania haseł i wymuszania ich cyklicznej zmiany.
 • Możliwość wyświetlenia listy zalogowanych użytkowników i ich wylogowania (posiadając stosowne uprawnienia).
 • Historia logowania użytkowników.
 • Funkcja resetu zapomnianego hasła użytkownika z kluczem wysyłanym na e-mail użytkownika.

Zabezpieczenia

 • Automatyczne wylogowanie użytkownika po określonym czasie nieaktywności.
 • Konfiguracja i przeładowanie firewalla (dostęp do systemu) z poziomu interfejsu. Funkcja weryfikacji wpisu firewalla przy autoryzacji użytkownika.
 • Możliwość skonfigurowania bezpiecznego dostępu poprzez VPN (OpenVPN).
 • Codzienna kopia zapasowa danych zgromadzonych w bazie oraz replikacji na dodatkowy serwer.
 • Zabezpieczenia są konfigurowane podczas wdrażania systemu.

end faq

 


 

Usługi, które mogą być świadczone w ramach umowy serwisu i wsparcia technicznego:

 1. Codzienna archiwizacja danych na zewnętrzny serwer w serwerowni firmy MedLAN.
 2. Pełne wsparcie techniczne dotyczące funkcjonowania i konfiguracji systemu PatARCH (telefon, e-mail, fax).
 3. Uruchomienie zdalnego serwera systemu PatARCH w serwerowni MedLAN na czas naprawy serwera (w przypadku awarii).
 4. Wsparcie świadczone także przy użyciu narzędzi zdalnego dostępu. Klient musi zapewnić ciągły dostęp do serwera oraz przez zdalny pulpit do terminali klientów na czas sesji świadczenia pomocy technicznej.
 5. Aktualizacja dodatku obsługującego wydruk w przeglądarce Mozilla Firefox.
 6. Poprawki, usprawnienia i rozszerzenia funkcjonalności wg życzeń klienta.
 7. Szkolenia personelu z obsługi programu.
 8. Zaimportowanie dotychczasowych badań wykonanych przez pracownię do nowego programu.

 Referencje wdrożenia:

 1. Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie
 2. Akademicki Ośrodek Diagnostyki Patomorfologicznej w Białymstoku
 3. Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
 4. 108. Szpital Wojskowy w Ełku
 5. SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
 6. Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o. - Gdyńskie Centrum Onkologii - Szpital Morski im. PCK
 7. CYTOPATH S.A. - Łódź
 8. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
 9. Pracownie histopatologiczne i cytologiczne na terenie kraju