Obsługa badań

 • Informacje ogólne:
  • Obsługa różnych typów badań: histopatologia, cytologia, autopsje, biologia molekularna, genetyka, cytometria przepływowa, analityka i innych.
  • Rejestracja, edycja, zatwierdzanie pakietów badań.
  • Dodawanie, edycja, usuwanie materiału diagnostycznego. Możliwość definiowania podtypów materiału diagnostycznego i rodzajów utrwalaczy. Możliwość wprowadzenia pomiaru pH utrwalacza.
  • Dodawanie, edycja, usuwanie lokalizacji w ramach mat. diagnostycznego.
  • Dodawanie, edycja, usuwanie badań.
  • Dodawanie, edycja, usuwanie preparatów.
  • Dodawanie, edycja, usuwanie rozpoznań do badań w pakiecie.
  • Dodawanie, edycja, usuwanie etapów procesu diagnostycznego (analityka, mikrobiologia, biologia molekularna itp.).
  • Możliwość trzyetapowego zatwierdzania wyniku: „do weryfikacji”, „wynik wstępny”, „wynik ostateczny” oraz możliwość oznaczania całego wyniku jako „niediagnostyczny”.
  • Możliwość zdefiniowania nazewnictwa osób uczestniczących w procesie diagnostycznym w zależności od typu badania.
  • Obsługa pacjentów VIP.
  • Obsługa słowników rozpoznań klinicznych (np. ICD-10).
  • Obsługa projektów (np. badawczych, programów profilaktycznych, Cancer Unit itd.).
  • Możliwość w pełni automatycznego numerowania pakietów badań, materiału diagnostycznego, badań, preparatów, innych etapów procesu diagnostycznego lub wprowadzenia ręcznej numeracji z rozbudowanymi zasadami walidacji danych. Elastyczne szablony numerowania poszczególnych obiektów.
  • Zakładka „Status” pokazująca kluczowe informacje na temat etapu diagnostyki danego pakietu badań i bieżącej lokalizacji skierowania, materiałów, bloczków i preparatów.
  • Obsługa badań naukowych prowadzonych na materiale „pożyczonym” z innych zamkniętych pakietów badań lub spoza zakładu.
  • Obliczanie wraz z dynamiczną aktualizacją oczekiwanej daty wyniku (terminowość) wg określonych kryteriów takich jak: zlecający, typ materiału, typ badania, typ preparatu, tryb przyjęcia, wystąpienie dodatkowego zlecenia, wystąpienie odwapniania, wystąpienie konsultacji (kontrasygnaty) wewnętrznej.
 • Etap rejestracji – przyjęcia:
  • Uzupełnienie danych pacjenta ręcznie lub automatycznie na podstawie zlecenia elektronicznego.
  • Walidacja numeru PESEL, automatyczne określanie płci i daty urodzenia wg PESEL.
  • Podgląd formularza zlecenia przy zakładaniu z niego pakietu badań oraz przy edycji pakietu badań założonego do zlecenia.
  • Algorytm samouczący się podpowiadania lekarza kierującego i jego NPWZ.
  • Preferencja zlecającego "wymaga zlecenia elektronicznego" w celu ograniczenia możliwości rejestracji papierowych zleceń.
  • Zabezpieczenie przed rejestracją bez wymaganych danych.
  • Blokowanie edycji pól pakietu badań (np. dane pacjenta, oddziału), gdy jest rejestrowany w oparciu o zlecenie elektroniczne.
  • Podgląd danych klinicznych przy dodawaniu materiału.
  • Minimalny zakres danych rejestrowanego przypadku zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii.
  • Funkcja skanowania skierowań, rozpoznawania kodu kreskowego ze skierowania oraz automatycznego podejmowania zlecenia i zakładania pakietu badań na jego podstawie. Zeskanowane skierowanie staje się automatycznie załącznikiem w kontekście pakietu badań.
 • Etap techniczny:
  • Rejestracja wykonywanych badań na bieżąco z walidacją poprawności przebiegu procesu (patrz Dedykowane ekrany stanowiskowe do współpracy z czytnikami kodów kreskowych).
  • Pole pakietu badań "Będzie oceniać" – podpowiadanie osoby odpowiedzialnej przy kompletacji preparatów.
  • Obsługa wycinków HP wymagających odwapniania lub dotrwalania.
  • Profile utylizacji materiału diagnostycznego.
  • Profile barwienia rutynowego w I rzucie diagnostyki.
  • Pola w kontekście badania na komentarze dla osób zajmujących się dalszymi etapami (zatapianie, krojenie i barwienie) wraz z wykorzystaniem ich na ekranach stanowiskowych.
  • Mechanizm ostrzegający przed opuszczeniem niedokończonego technicznie przypadku.
  • Możliwość hurtowego dodawania lokalizacji anatomicznych do materiału wg szablonu, np. w celu standaryzowanego pobrania wycinków.
 • Etap diagnostyczny:
  • Podgląd danych pacjenta oraz opisu makroskopowego w czasie pisania rozpoznania.
  • Szablony rozpoznań wg określonych protokołów pozwalające np. na tworzenie raportów synoptycznych. Możliwość tworzenia dodatkowych pól raportu (serializowane w bazie danych), które następnie przekładają się na zdefiniowane teksty na wydruku rozpoznania. Możliwość implementacji w formularzach różnych klasyfikacji dotyczących rozpoznania zgodnie z licencjami posiadanymi przez laboratorium (np. SNOMED, ICD-O3 itp.). Szablony mogą zawierać pola dynamiczne pojawiające się w zależności od wartości innych pól, a także walidatory zabezpieczające przed wyborem niepoprawnej merytorycznie wartości pól lub ich kombinacji.
  • Możliwość określenia domyślnego protokołu rozpoznania (np. raportu synoptycznego) dla danej jednostki organizacyjnej.
  • Obsługa zleceń do przypadku (patrz Zlecenia).
  • Funkcja cesji przypadku do innego diagnozującego.
  • Możliwość wiązania rozpoznań diagnozującego z dokładnością do pojedynczej procedury (np. kostki parafinowej) w przypadku, całego przypadku lub dowolnej kombinacji składowych procedur. Wiązanie rozpoznań z procedurą przy użyciu funkcjonalności „przeciągnij i upuść”. Hurtowe wiązanie pojedynczego rozpoznania ze wszystkimi procedurami składowymi, w tym automatyczne.
  • Możliwość kontrasygnaty ze wskazaniem preferowanego drugiego diagnozującego lub konsultującego. Badanie przeznaczone do oceny przez drugą osobę pojawia się na liście roboczej wskazanego użytkownika.
  • Możliwość wykorzystania szablonów rozpoznań do wspomagania decyzji odnośnie klasyfikacji pacjenta do określonych stopni zaawansowania choroby lub kwalifikacji do badań klinicznych przy wykorzystaniu algorytmów analizujących dane kliniczne pacjenta, parametry uzyskane ze zintegrowanych analizatorów oraz danych wprowadzonych przez diagnozującego na podstawie obserwacji.
  • Możliwość udziału do trzech osób w rozpoznaniu z opcjonalnym przenoszeniem odpowiedzialności za pakiet badań na kolejno dołączające osoby.
  • Możliwość oznakowania flagi nowotworu złośliwego w rozpoznaniu wraz z opcjonalnym wymogiem złożenia kontrasygnaty drugiego diagnozującego.
  • Wsparcie dla rozpoznań cytologii ginekologicznej wg systemu Bethesda (zarówno w obecnie obowiązującej wersji NFZ jak i równolegle standardowej wersji 2001 lub 2014). Możliwość równoległego korzystania z różnych standardów klasyfikacji. Rozpoznawanie wyników dodatnich możliwe do uwzględnienia na wyniku, w raportach i integracjach z innymi systemami.
  • Zapisywanie w tle niezapisanych rozpoznań i obrazów makroskopowych z możliwością ich przywrócenia po ponownym zalogowaniu.
  • Podgląd cyfrowych skanów preparatów z możliwością otwarcia skanów związanych z danym pakietem badań w odrębnym oknie w trybie pełnoekranowym (np. na oddzielnym monitorze).
 • Wydruki:
  • Wydruk zatwierdzonego pakietu badań lub w statusie „wynik wstępny”. Możliwość podglądu wydruku przed wydrukowaniem (funkcjonalność dodatku do przeglądarki).
  • Możliwość hurtowego wydruku badań spełniających kryteria wyszukiwania - możliwość wydruku na drukarce zgodnej z konfiguracją profilu komputera, umożliwiający wydruk na różnych drukarkach (np. A4 vs. A5).
  • Wydruk etykiet adresowych na koperty z wynikami (np. na przypadki konsultacyjne – zwrot materiału diagnostycznego) lub na koperty z fakturami dla kontrahentów za wykonane badania.
  • W przypadku serii hurtowego zadruku - możliwość ponownego wydruku pojedynczego obiektu, wznowienia całej serii lub wznowienia od ostatniego dobrego kodu kreskowego.
  • Możliwość kierowania danego wydruku na właściwą drukarkę (np. drukarkę do szkiełek, drukarkę do nalepek na szkiełka lub drukarkę do laminowanych nalepek na szkiełka) w zależności od typu preparatu i konfiguracji profilu komputera.
 • Pozostałe:
  • Podgląd historii operacji w kontekście pakietu badań, materiału diagnostycznego, lokalizacji, badań i preparatów. Przechowywanie historycznej wersji wszystkich wyników pakietu badań.
  • Możliwość wyszukiwania badań wg kryteriów: kod kreskowy, Nr księgi pracowni, ID pakietu badań, nazwisko i imię pacjenta (włącznie z fragmentami), płeć, pesel, wiek, identyfikator zewn. pacjenta (PID), data rejestracji, nr SIMP, lekarz kierujący, rozpoznanie kliniczne (fragm.), zlecający, oddział, numer i typ badania, numer i typ materiału, podtyp materiału, numer i typ etapu procesu, grupa typów etapów procesu, status etapu procesu, typ zleconej usługi, numer i typ preparatu, typ grupy preparatów, diagnozujący, diagnozujący 2, konsultujący, lek. wykrawający, osoba odpowiedzialna za wynik, osoba rejestrująca, rozpoznanie (fragm.), nowotwór złośliwy (flaga), data przekazania przypadku osobie odpowiedzialnej, data zatwierdzenia pakietu badań, data pobrania, oczekiwana data wyniku, miejsce pobrania (fragm.), topografia, lokalizacja preparatu, status zatwierdzenia pakietu badań, status wydrukowania pakietu badań, status kontrasygnaty 2. diagnozującego, status konsultacji, status wydania wyniku, rozpoznanie cytologiczne wg Bethesda (w tym kombinacja  wielu warunków i/lub/nie posiada), status wygenerowania wyniku w pliku PDF (Tak/Nie), status podpisu elektronicznego wyniku (Tak/Nie), data podpisu elektronicznego wyniku, data wydruku wyniku, rodzaj rozpoznania sformalizowanego (np. wybrany raport synoptyczny), wartości pól rozpoznań sformalizowanych, czy materiał posiada załącznik oraz czy preparat posiada skan, czy przypadek jest typu Digital Pathology, zdefiniowane przez użytkownika znaczniki przypisywane do przypadku, tryb przyjęcia, projekt, w ramach którego realizowany jest pakiet badań, jednostka rejestrująca (przyjmująca), status logistyczny pakietu badań, wynik do weryfikacji (flaga), lokalizacja skierowania, wg parametrów formularza etapu procesu.
  • Możliwość sortowania wyników wyszukiwania wg kryterium: "ID pakietu badań", "Nazwisko i imię pacjenta", "ID zlecającego/ oddziału", "Data zatwierdzenia", "Data rejestracji - rosnąco" i "Data rejestracji - malejąco", „Odpowiedzialny”, „PESEL”, „Rodzaj zleconego badania (szablon skierowania)”.
  • Wybór kolumn do podglądu i wydruku listy badań z Szukaj.
  • Możliwość wydruku listy badań spełniających kryteria wyszukiwania.
  • Możliwość wydruku statystyk badań spełniających kryteria wyszukiwania.
  • Możliwość eksportu danych z odfiltrowanych badań w wyszukiwarce do pliku CSV w celu dalszej analizy lub obróbki statystycznej.
  • Zapisywanie kryteriów wyszukiwania i przypinanie ich jako „ulubionych” do ekranu startowego aplikacji.
  • Generowanie wykresów trendu dla „ulubionych” statystyk na ekranie startowym aplikacji.
  • Możliwość oznaczania badań znacznikami i późniejsze wyszukiwanie po znacznikach (także ich kombinacji).
  • Możliwość podpinania załączników (np. dokument Microsoft Word, zdjęcie, nagranie głosowe) pod dowolny kontekst przypadku, materiał, badanie i preparat. Możliwość integracji załączników z obsługą urządzeń zewnętrznych (np. skanery, aparaty fotograficzne poprzez interfejs TWAIN/WIA) – w przypadku kompatybilnych urządzeń z automatyczną akwizycją obrazu (np. skanowaniem) i podpinaniem załącznika przy użyciu pojedynczego kliknięcia.
  • Szablony typowych tekstów (rozpoznanie kliniczne, obraz makroskopowy, rozpoznanie patomorfologiczne) z możliwością szybkiej edycji przez użytkownika. Szybkie wstawianie szablonów przy użyciu, tzw. hashtagów. Możliwość definiowania pól w szablonach za pomocą nawiasów kwadratowych i przeskakiwanie między nimi przy użyciu klawisza tabulatora. Szablony dynamiczne generowane w locie na podstawie danych dostępnych w pakiecie badań (np. lista preparatów immunohistochemicznych). Podział szablonów na:
   • szablony globalne (widoczne per jednostka organizacyjna)
   • szablony prywatne (widoczne tylko przez osobę tworzącą)
  • Obsługa archiwum i lokalizacji obiektów (skierowanie papierowe, materiał, bloczek parafinowy, preparat). Hurtowa zmiana lokalizacji obiektu po zeskanowaniu czytnikiem kodów kreskowych.
  • Możliwość zdefiniowania procedur medycznych niewymagających wpisania rozpoznania, które mogą służyć np. celom rozliczeniowym jako „nośnik informacji finansowej”.
  • Możliwość zdefiniowania callbacków (procedur wykonywanych przy odpowiedniej akcji, np. dodaj badanie, edytuj badanie), które mogą realizować automatyzację działań, np. podpinanie procedur rozliczeniowych, dodawanie rutynowych preparatów itp.
  • Możliwość wykorzystania wysyłania e-mail oraz komunikatów systemowych w celu generowania automatycznych powiadomień o zdarzeniach w systemie.
  • Informacja w kontekście każdego z obiektów (skierowanie, materiał, odwapniacze, bloczki parafinowe, preparaty) o statusie postępu obróbki technicznej, lokalizacji w obrębie struktury organizacyjnej (gdzie ostatnio był zeskanowany) oraz osobach zmieniających status obiektów i czasie każdej z dokonanych zmian.
  • Przypisywanie znaczników do zlecających w celu wykorzystania np. w raportach dedykowanych.
  • Atrybuty etapów procesu diagnostycznego do wykorzystania np. w analityce/mikrobiologii jako wyniki (parametry) poszczególnych badań.
  • Zakresy referencyjne dla atrybutów etapów procesu diagnostycznego zależne od płci i wieku pacjenta.
  • Klasy Laboratoryjnej Interpretacji Wyniku (LIW).